مشخصات فیزیکیمقدارواحداستاندارد بین المللیمقررات ملی ساختمان ایران
چگالی40کیلوگرم / متر مکعبEN16027818
ضریب هدایت حرارتی
مقاومت حرارتی
0.0245
1.992
وات / (متر.کلوین)
وات / (متر مربع. کلوین)
EN126678621
استحکام فشاری
استحکام کششی
340
436
کیلو پاسکالASTM C165-077119
پایداری ابعادی
23±2°C دما
60±2°C دما
70±2°C دما
کمتر از 0.05
کمتر از 0.1
کمتر از 0.1

درصد (میلیمتر)

EN1604

7294
(µ فاکتور) انتقال بخار آب138--EN120867299
میزان جذب آب در دراز مدت با غوطه وری کامل0.3درصد حجمی EN120877300
واکنش به آتشکلاس E - خود خاموش شوندهEN13501-17271-4
محدوده دمائی---درجه سانتیگراد75+ / 50----
رواداری ابعادی
ضخامت
عرض
طول
±2
±3
±3

میلیمتر
EN823

EN822
7114

7113
فرم لبهلبه گونیا با زاویه 90 درجه
پوشش سطحبا توجه به مدل ها متفاوت می باشد.